థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ


హారొల్ద్ W. పెర్సివల్ ద్వారా
ఎ బ్రీఫ్ వివరణ
జీవితంలో మీకు ఏది అత్యంత ముఖ్యమైనది?

మీ సమాధానం మరియు మేము నివసిస్తున్న ప్రపంచం గురించి మరింత అవగాహన పొందడం; భూమిపై ఇక్కడ ఉన్నాము మరియు మరణం తరువాత మాకు ఏది వేచి ఉండాలో అర్థం చేసుకోవడం ఉంటే; జీవితం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం, మీ జీవితం, థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ ఈ సమాధానాలను కనుగొనడానికి మీకు అవకాశాన్ని అందిస్తుంది మరియు మరిన్ని. . .
సాఫ్ట్‌కవర్ పుస్తకం


కార్ట్ జోడించు
థింకింగ్ మరియు డెస్టినీ చదవండిPDFHTML
టెక్స్ట్ మరియు
ఆడియోఈ మానవ ప్రపంచంలోకి మనిషి యొక్క అవరోహణ యొక్క సంక్షిప్త ఖాతాతో మరియు అతను ది ఎటర్నల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్కు ఎలా తిరిగి వస్తాడునిర్వచనాలు
సమీక్షలుహార్డ్ కవర్ పుస్తకం


కార్ట్ జోడించు


చిత్రం

ఆడియోబుక్

USB ఫ్లాష్ డ్రైవ్, MP3 ఫార్మాట్

కార్ట్ జోడించు

నమూనా వినండి


చిత్రం

ఈబుక్

 

ఆర్డర్
"పుస్తకం జీవితం యొక్క ప్రయోజనం వివరిస్తుంది. ఆ స 0 బ 0 ధ 0 కేవల 0 ఇ 0 గ్లా 0 డు లేదా ఇ 0 గ్లా 0 డ్లను స 0 తోష 0 గా చూడడ 0 మాత్రమే కాదు. ఇది ఆత్మ యొక్క "కాపాడు" కాదు. జీవితం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం, రెండు కోణాలను మరియు కారణాలను సంతృప్తిపరిచే ఉద్దేశ్యం ఇది: ఇది మనలో ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహనతో ఉన్నత స్థాయిలలో అవగాహన కలిగించేది; స్వభావం యొక్క స్పృహ, మరియు స్వభావం ద్వారా మరియు వెలుపల. "HW, పెర్సివల్