వర్డ్ ఫౌండేషన్

తాపీపని మరియు దీని చిహ్నాలు

ఆ యొక్క కాంతి లో థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ

హెరాల్డ్ వాల్డ్విన్ పెర్సివల్