వర్డ్ ఫౌండేషన్

ది

WORD

సెప్టెంబరు, 1915.


కాపీరైట్, 1915, HW PERCIVAL ద్వారా.

మిత్రులతో ఉన్న సమయాలు.

మా అభిప్రాయాలకు మర్యాదగా ప్రవర్తించడం మాకు ఏది ప్రేరేపిస్తుంది? మన అభిప్రాయాలను ఇతరులకు వ్యతిరేకి 0 చడానికి ఎ 0 తమేరకు అనుమతి 0 చబడి 0 ది?

An opinion is a result of thinking. An opinion is view held between mere belief and knowledge concerning subjects or things. One who has an opinion about a thing, is distinguishable from those who have either knowledge of or a mere belief concerning the subject matter. One has an opinion because he has thought about the subject. His opinion may be correct or incorrect. Whether it is correct or not will depend upon his premises and method of reasoning. If his reasoning is without prejudice, his opinions will usually be correct, and, even though he start with wrong premises, he will prove them to be wrong in the course of his reasonings. If, however, he allows prejudice to interfere with his reasoning, or bases his premises on prejudices, the opinion which he forms will usually be incorrect.

ఒక వ్యక్తి అతని అభిప్రాయాన్ని సత్యానికి ప్రతిబింబిస్తుంది. అతను తప్పు కావచ్చు, ఇంకా అతను వాటిని సరైనదిగా నమ్ముతాడు. జ్ఞానం లేకపోవడంతో, ఒక మనిషి తన అభిప్రాయాలతో నిలబడతాడు లేదా పడిపోతాడు. తన అభిప్రాయాలను మతం లేదా కొన్ని ఆదర్శమైనప్పుడు, అతను వారి కోసం నిలబడాలని మరియు అతని అభిప్రాయాలను ఇతరులను స్వీకరించడానికి ఒక ప్రేరణగా భావించాలని అతను నమ్ముతాడు. తద్వారా అతడిని అన్యజనులందరికి పంపుతాడు.

That which urges us to proselytize for our opinions is the faith or knowledge on which our opinions rest. We may also be urged by the desire that others should benefit from that which we consider good. If to one’s underlying knowledge and the desire to do good are added personal considerations, the efforts to convert others to one’s own opinions may develop fanaticism, and, instead of good, harm will be done. Reason and goodwill should be our guides in proselytizing for our opinions. Reason and goodwill allows us to present our opinions in argument, but forbid us to try to compel others to accept them. Reason and goodwill forbid us from insisting that others should accept and be converted to our opinions, and they make us strong and honest in the support of what we think we know.

ఒక స్నేహితుడు [HW పెర్సివల్]